ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออก

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออก ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และในช่วงเวลา 12.00 น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน”

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม              “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน” ของกรมป่าไม้ ได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี โดยมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการป่าไม้ในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการทำไม้ อีกทั้งยังรวมถึงความรู้ด้านการป่าไม้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจถึงภารกิจสำคัญในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และยังบอกเล่าความเป็นมาของกรมป่าไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “การทำไม้ในประเทศไทย” ส่วนที่ 2 “ภารกิจในผืนป่า” ส่วนที่ 3 “ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร” ส่วนที่ 4 “ Hall of Fame” และส่วนที่ 5 “พันธกิจกรมป่าไม้”

 

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 125 ปี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เป็นประธานพิธีสดุดีวีรชนป่าไม้ และวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในเวลา 8.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมป่าไม้ ได้แก่ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ โล่ข้าราชการและใบประกาศลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และรางวัลอื่น ๆ อีกทั้งได้ร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ภายใต้หัวข้อ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่” ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมป่าไม้ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ในการปกป้อง ดูแล รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้เข้าร่วมแพ็คของที่สภากาชาดไทย ในนามจิตอาสา

ด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ มีดำริให้สำนักทุกสำนักในส่วนกลาง จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมแพ็คของที่สภากาชาดไทย ในนามจิตอาสา ในวันที่ 16-31 สค.64 ซึ่ง สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

จำนวน 5 วัน ดังนี้
วันที่ 23 ส.ค. 2564 ส่วนอำนวยการ รับผิดชอบ
วันที่ 25 ส.ค. 2564 ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ รับผิดชอบ
วันที่ 26 ส.ค. 2564 ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ รับผิดชอบ
วันที่ 27 ส.ค. 2564 ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ รับผิดชอบ
วันที่ 30 ส.ค. 2564 ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ รับผิดชอบ