ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ


 แบบฟอร์ม

   คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

   คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับ

   คำขอรับใบอนุญาตค้าฯ

   คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

   บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง

   บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร

   บัญชีสถิติ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

   บัญชีสถิติ โรงงาน หรือโรงค้าไม้แปรรูป

   บันทึกประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า

   หนังสือมอบอำนาจ

   หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม

   หนังสือแต่งตั้งตัวแทน

   แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง

   ใบรับคำขอ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คู่มือ

   คู่มือสำหรับประชาชน-กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

   คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐฯ

   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานฯ

   แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่

   แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

    การจัดทำบัญชีป่าไม้