ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีรายการไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566


   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีรายการไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560
ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งได้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน