แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน