การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕