ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ

คู่มือการประเมิน ITA 2021

ปฏิทินการประเมิน ITA 2021

ดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔