การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓)

เอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓