ข้อมูลเผยแพร่

– หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๐๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

– หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๑๓๒๓๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานอนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

– หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๕๑/๖๙๔๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒