ติดต่อ

ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 61 กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5522, 5643, 5644, 5645

โทรสาร : 0 2579 5416