แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานมอบอำนาจฯ

แบบหนังสือขอลาออกจาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมป่าไม้

แบบใบลา

   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ต่อเนื่องวันหยุด)

    แบบใบลาพักผ่อน

    แบบใบลาพักผ่อน (ต่อเนื่องวันหยุด)

   แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ กรอบที่ ๕ (ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๓๖๗)

        สัญญาจ้างพนักงานราชการ

        ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้

        ใบเซ็นชื่อผู้ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

        ใบรับรองแพทย์

       บัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน