คำสั่ง

การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักจัดการป่าชุมชน

 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปรับปรุงการจัดหน่วยงานหน่วย และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักจัดการป่าชุมชน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชนที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

    คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เวียนสำนักฯ)

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เวียนส่วนฯ-ศูนย์ฯ)

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เวียนส่วนฯ-ศูนย์ฯ)

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เวียนใหญ่)

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (เวียนส่วนฯ-ศูนย์ฯ)

  คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่  ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) (เวียน สน.จทป)

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่  ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) (เวียนส่วนฯ)

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๕๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๕๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

   คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๓๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๔๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่  ๓๕๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๙๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๙๗/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๐๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๑๖๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

  คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง