คำสั่ง

การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักจัดการป่าชุมชน

 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่  ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) (เวียน สน.จทป)

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่  ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) (เวียนส่วนฯ)

คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๙๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๙๗/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๐๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒