โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 14.45 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้