โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้