หน่วยงานภาคสนาม

หน่วยงานภาคสนาม จำนวน 16 สถานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำแผนงานโครงการแผนงานวิจัยและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนงานหน่วยงานภาคสนามของส่วนวนวัฒนวิจัย
 • สนับสนุนงานวิจัย เพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้อย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานวิจัยป่าธรรมชาติงานวิจัยป่าปลูก งานวิจัยการจัดการเมล็ดไม้ และงานวิจัยการจัดการต้นไม้และป่าในเมือง
 • ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านป่าไม้ งานบิรการเมล็ดไม้ และงานรุกขกรรม
 • ประสานแผนงานวิจัยและสนับสนุนการวิจัยของส่วนวนวัฒนวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 (เชียงใหม่)
 2. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่
 3. สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 4. สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่
 5. สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
 6. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 2 (ลำปาง)
 7. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
 8. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร)
 9. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 4 (กาญจนบุรี)
 10. สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี
 11. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 5 (ขอนแก่น)
 12. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 (นครราชสีมา)
 13. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์)
 14. สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจบคีรีขันธ์
 15. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
 16. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 9 (สงขลา)
 17. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคเหนือ (ลำปาง)
 18. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
 19. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี)
 20. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ (สงขลา)
 • หมายเหตุ :ยุบสถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า ไปรวมกับสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ควบรวมศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชและสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบรวมศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้และสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้