หนังสือเวียน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการปลูกป่า สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
»เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
»เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 10