หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์
»เรื่อง คู่มือแนวทางและมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
»เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561