หนังสือเวียน วันที่ ๑๙ มิถุนาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้และแนวทางปฎิบัติการประเมินผลการปฎิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้
»เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฎิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
»เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู็สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

หนังสือเวียน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1 สภานิติบัญญัติ
เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการเพาะชำกล้าไม้ (ครูกล้าไม้)”