การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้

การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ (Forest Seed Management) เป็นกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพที่ต้องใช้ปัจจัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ ดังนี้

  1. แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพ (High quality seed sources)
  2. การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed collection)
  3. การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed proceeding)
  4. การทดสอบเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed testing)
  5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed storage)