ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 1 – 4 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร“การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานและการตรวจติดตามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎหมายป่าไม้ในกรณีต่าง ๆ มีรายวิชาสำคัญ ดัง […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและนายเสรี รัตนเย็นใจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วม โครงการ เพื่อบ้านเราประจำปี 2562 กลุ่มศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ณ ศาสนสถาน ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแ […]