การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของกรมป่าไม้


» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2556

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2557

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2558 (ลงนาม)

⇒ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559 (ลงนาม)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน)

⇒ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 (รอบ 12 เดือน)

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (ลงนาม)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 (รอบ 10 เดือน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (รอบ 12 เดือน)

» การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มและระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

        » รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน

        » รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน  

» การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มและระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

        » รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน   

>> รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

» การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มและระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

» รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน

ปรับค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน”ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน”

» รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

» เล่มการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

⇒ สรุปผลคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (รอบ ๖ เดือน)

⇒ สรุปผลคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (รอบ ๙ เดือน)

⇒ สรุปผลคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (รอบ ๑๒ เดือน)