เข้าร่วมงานครบรอบ ๙ปี ตลาดสุขใจ

วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายเสรี รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ และนายสมหวัง หวังเศรษฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐(ราชบุรี) เข้าร่วมงานครบรอบ ๙ปี ตลาดสุขใจ อ. สามพราน จ.นครปฐม และได้นำกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ กล้า ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธุ์กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น”ซึ่งได้รับความสนใจจ […]


การอบรมโครการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นประธาน การอบรมโครการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเชิญ นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ในการนี้ได้ตอบข้อชักถาม ปัญหา อุปสรค และชี้แจงการแก้ไขปัญหาด้าน การเงิน การคลังแ […]


กิจกรรม“เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ ถุงพลาสติกและโฟม”

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดกิจกรรม“เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ ถุงพลาสติกและโฟม” เพื่อรณรงค์ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตามนโยบายของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์ แจกถุงผ้ารักษ์โลกแลกกับถุงพลาสติกหูหิ้ว และแจกกล้าไม้พันธุ์ดี ทั้งนี้ ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเม […]


เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2562

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2562 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวัน […]


พิธีมอบธงตราสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบไว้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางและสัญลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบธง ทส. โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ จำน […]