โครงการอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยเชิญคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยขั้นต้น ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมวิหคเหิร และบริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ร […]