ตรวจคัดกรอง 100 %

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้ประสานงาน     บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ (Rapid Antigen Test) ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ทั้งสำนักฯ ผลการตรวจเป็น negative 100 เปอร์เซ็นต์


ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกันฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ซักซ้อมอพยพหนีไฟ    และทบทวนความรู้ในการระงับเหตุอัคคีภัย  พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง  ณ จุดรวมพล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)


วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

    นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร   ป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๕ ปี กรมป่าไม้       โดยร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์          สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี           และพลังของแผ่นดิน และรับชม Video Presentation ผลงาน    […]


ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19