การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า


วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้จัดฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า การจัด
ระเบียบแถว การท าความเคารพ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษาระเบียบวินัยของ
บุคลากร โดยนายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน หัวหน้าหน่วย
ฝึกทางยุทธวิธีด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมคณะวิทยากร เป็นผู้น าฝึก
เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เข้ารับการฝึก จ านวน ๔๒ คน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.