ไม่มีหมวดหมู่


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยการนี้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และแจกกล้าไม้ให้แก่ผ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักฯ (นายนิทรรศ เวชวินิจ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโป่รงใส และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก และศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน VDO Conference