บุคคลากร


ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสาวพิมพ์นิภา  ระเริง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพิมพ์นิภา  ระเริง

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวพรรณวดี พานทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวพรสุข พรมวังขวา

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวจริยา วิริยะกาล

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายภิรกร วริศธนเกศรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายนิวัฒน์  เส็งพรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางเพลินเพ็ญ ไตรนาค

TOR : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปิยะ ปานศิริ

TOR : พนักงานขับรถยนต์

นายจตุรงค์ หมอโอสถ

TOR : พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวฟาติมา นพคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) 

ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นางมารศรี  แก้วปราณี

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นางสาวจริยา วิริยะกาล

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวพรสุข  พรมวังขวา

นักวิชาการป่าไม้