ที่ ทส 1631.1/3689 ลว. 19 ส.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1631.1/459 ลว. 2 ก.พ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเริ้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ทส 1631.1/459 ลว. 2 ก.พ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเริ้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลด