จัดการที่ดินป่าไม้


777

นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

มีหน้าที่รับผิดชอบ

                (1) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล
และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
(2)  ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
จัดทำควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย

1.1       ฝ่ายบริหารทั่วไป   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน
(2)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของส่วน  ส่งสำนัก
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2       ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้    รับผิดชอบ
(1)  สำรวจ พื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(2)  รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
(3)  สวนสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์
ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(4)  ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด  ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
(5)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3       ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้   รับผิดชอบ
(1)  ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในเรื่อง  “สิทธิ์ทำกิน”  (สทก.)  ในพื้นที่ป่าไม้
(2)  ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้   เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ  รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้

1.4   ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  รับผิดชอบ
(1)  จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้  ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ  และการพื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
(2) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
(3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อจัดทรัพยากรธรรมชาติ
(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับผิดชอบ