ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธี  เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ณ โรงแรม ไอยรา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธุรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโยยส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จำนวน 115 คน

ทั้งนี้ การดำเนินการได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรเรื่อง การรับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เรื่องการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติกป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ

ตำแหน่งนาย  ช่างสำรวจชำนาญงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพื่อให้มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดอจนการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค
    ของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกิจกรรม
    ต่างๆ ที่ดำเนินงาน

ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน เขาตะเกียบ-หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

โครงการ ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ (Plotter)

         วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ (Plotter) ณ ห้องประชุม 1  อาคาร  เทียมคมกฤส  กรมป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

 

ประชุมคณะทำงานกำกับ การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ครบจำนวนร้อยละ 25 ของประเทศ 

             วันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับ

การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานตามคำสั่ง  ดังกล่าวในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ครบจำนวน

ร้อยละ 25 ของประเทศ  และรับฟัง  ความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงาน ปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12   (นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ติดตามผลการปฏิบัติงานในท้องที่

                            จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
วันที่ 25 มิ.ย. 61 / 13.30 น.