วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนัก จัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ในการส่งมอบกล้าไม้ให้แก่กระทรวงพลังงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 รวมถึงพิจารณาร่าง

หลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หลังจากเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามในคำสั่ง กรมป่าไม้ที่ 846/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเหรียญรักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และองค์ประกอบ ของเหรียญเชิดชูเกียรติ รวมถึงให้มีการปรับแก้ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 และร่างหลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากมีบางข้อต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทางสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯในครั้งต่อไป

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้ารับการฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 ในอัตราวันละ 4,000 – 5,000 คน โดยให้บริการฉีดวัคซีน แก่ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยใกล้เคียง หน่วยงานที่ใกล้เคียง และชุมชนโดยรอบ

Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ และนางจรรฑณา โพธิแท่น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 ในประเด็น ระบบการป่าไม้ที่ยั่งยืนเพิ่อประชาชน ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม 3 สํานักแผนงานและสารสนเทศ เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยมี นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม