โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจั…

Continue reading

โครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้…

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนฯ”

 

วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จำนวน 46 คน

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ผศ.สุรเชษฎ์ เชษฐมาส  ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์  ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต คณะเศรษศาสตร์ และ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง : ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
ภาพ : ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

 

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นายธีรยุทธ สมตนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในกิจกรรมของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562