รายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้


สรุปรายงานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

1. หนังสือกรมป่าไม้

2. อุตสาหกรรมไม้ (ทั้งประเทศ)

3. รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2560

4. รายงานการส่งข้อมูล (76 จังหวัด) ปี 2561

5. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2562

6. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ต.ค.62-เม.ษ63

7. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2563

8. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-ต.ค.63-ก.ย.64

9. รายงานการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2564

10. สถิติการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 (เดือนต.ค.64 – มี.ค.65)