รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการฝึกอบรม Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation ระหว่างวันที่ 7-26 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Seminar on High Value-added Foresty Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Training Course on Bamboo Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 21 เมษายน -12 มิถุนายน 2560 ณ … Read more

thไทย