บุคลากร

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

นายสภลท์  บุญเสริมสุข                  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวมลธุดา  สุทธิพงศ์               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสมาภรณ์  เพ็ชรกำจัด           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนีกร  รอดมณี                 เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญส่ง  เพ็ญดา                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวปิยะฉัตร  ช่วยปลอด            นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกานดา    โต๊ะถึง                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวปรารถนา  มีสินเจริญ           นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวอังคณา  เกตุแก้ว               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

นางสาววรนุช  เอมมาโนชญ์            นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

ฝ่ายกิจการและโครงการพิเศษระหว่างประเทศ

นายปรีชา  องค์ประเสริฐ                นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวระเบียบ  ศรีกงพาน            นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายมนตรี  อินต๊ะเสน                   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวศศิมา  อารี                     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ