วิ สั ย ทั ศ น์...มุ่ ง มั่ น ใ ห้ บ ริ ก า ร...อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ...แ ล ะ โ ป ร่ ง ใ ส

Link

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1654
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1843
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9178
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10158
mod_vvisit_counterเดือนนี้26068
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา40989
mod_vvisit_counterทั้งหมด3260278

การเบิกจ่าย


** วิธีตรวจสอบโอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ** ให้ไปที่ เมนู การเบิกจ่าย > โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 


ระเบียบ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

รายละเอียด

 1 ขอรับคืนเงินที่นำส่งประกันสังคมไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9/02/2560

click

  2  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของพนักงานราชการกรณีถึงแก่ความตายในระหว่างเดือน ลาออก ขาดราชการ ลาเกินสิทธิ 25/4/2560

click 

 3 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที ทส 1601.2/ว12147 ลว 6 กค 60 12/7/2560 Click
 4 การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ กค0410.5/ว204 ลว 27
มิย 60
18/7/2560 Click
5 รายชื่อหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS

18/7/2560

Click

 

ค้นหาบทความ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการคลัง กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5014 โทรสาร 02 5615306