กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ,นางสาวเรณู สุวรรณรัตน์ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี » Read more

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนประจำกลุ่มฯ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” » Read more

การเข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนประจำกลุ่ม เข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. » Read more

1 5 6 7 8 9 10