งานวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

งานวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

» Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกรมป่าไม้ วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารสหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้

» Read more

โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

» Read more

1 5 6 7 8