กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนเข้าพรรษา) ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้และสำนักบริหารกลาง จำนวน ๗ ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
» Read more

การตรวจนับคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔ (๒), ๑๔ (๓) และ ๑๔ (๔)

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ นำโดย นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกรรมการในการตรวจนับคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔

» Read more

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักบริหารกลาง ได้ส่งบุคลากรในสังกัด รวม ๑๖ ราย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร » Read more

กิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้แนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ” วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

…..มื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ” ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี » Read more

1 2 3 4 8