โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

…..วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานในกรมป่าไม้ จำนวน ๖๐ ราย » Read more

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

» Read more

งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี » Read more

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

» Read more

1 2 3 4 10