รายชื่อและประวัติการทำงานของกรรมการจริยธรรม ข้อ ๑๔ (๓)

ประวัติการทำงานและเกียรติประวัติของข้าราชการในบัญชีราายชื่อ เพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมข้อ ๑๔ (๓)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด
๑. นางกฤษณา จตุรสุขสกุลนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๒. นายจรัส ช่วยนะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๓. นางจีรณา จันทบูลย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๔. นายจีระ ทรงพุฒนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๕. นายจุติเทพ โพธิปักษ์นักวิชากรป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๖. นายจุมพฏ ชอบธรรมนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักกฏหมาย
๗. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๘. นายนพดล โอภาสเสถียรนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๙. นายนิกร ศิรโรจนานนท์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๑๐. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรืองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๑. นางปริชาติ เจริญกรุงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการป่าชุมชน
๑๒. นายพลกฤษณ์ นาคศิรินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักบริหารกลาง
๑๓. นายมานะ ศรีวิชัยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๑๔. นางยุวดี ดีงามเลิศนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักบริหารกลาง
๑๕. นายรัฐภาค ศรีน้อยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๑๖. น.ส.รัตนา สอาดนักนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักการอนุญาต
๑๗. นายรัศมี นันทนินักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๘. นายวโรธัช นะทีสีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๑๙. นายวิทยา นาคศิรินักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๐. น.ส.ศุภาพิชญ์ จำปาเงินนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒๑. นายสมชาย ขยันกิจเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (สระบุรี)
๒๒. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุลเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสสำนักจัดการทรัพยารป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๒๓. นายสมบูรณ์ บุญยืนนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๒๔. นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวยเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๒๕. นายสุชีพ นกแก้วนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๒๖. นายอัจฉริยะ ลายประวัตินักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๗. นายอุปดิศร์ ฉัตรคำนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๘. นายเอกภพ เพิ่มพูลนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส