การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ » Read more

การประชุมคณะกรรมการ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง ฯ” โดยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม » Read more

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒)

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) » Read more

การประชุมชี้แจงหน้าที่และภารกิจประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้ให้เกียรตินัดประชุมชี้แจงหน้าที่และภารกิจประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ » Read more

1 2 3 9