กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุม ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระดับสำนัก)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โดยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้เป็นประธาน ในการจัดประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระดับสำนัก) » Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โดยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ » Read more

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ » Read more

การประชุมคณะกรรมการ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง ฯ” โดยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม » Read more

1 2 3 10