ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ


ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ รหัสเอกสาร เลขที่หนังสือ หัวข้อ/เรื่อง
การจัดหาพัสดุ
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (ดัชนีรวม-คลิก)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ลว. ๓๑ ม.ค.๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐๔ ง ลว. ๒๘ ธ.๕.๓๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๗๑ ง ลว. ๓ ก.ย.๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง ลว. ๒๘ ธ.๕.๔๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง ลว. ๑๔ มิ.ย.๔๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ลว. ๒๔ ธ.ค.๔๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่าที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลว. ๙ เม.ย.๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๕ ง ลว. ๙ เม.ย.๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๐๙ ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๒๓๒๔ ลว. ๑๓ มี.ค.๔๓ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๑๖ ก ลว. ๒๘ ก.พ.๔๖ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๑ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๗ ลว. ๒๙ ก.ค.๕๒ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๒ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๔๗ ลว. ๑๔ ก.ค.๕๓ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๓ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลว. ๑๖ ส.ค.๕๓ การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๔ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๘ ลว. ๓ ก.พ.๕๕ การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๕ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๒๐ ลว. ๒๖ มี.ค.๕๕ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๖ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค.๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๗ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๖๗ ลว. ๑๖ ก.ค.๕๕ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๘ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๖๘ ลว. ๑๖ ก.ค.๕๕ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๑๙ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๘๙ ลว. ๓๐ ก.ค.๕๕ การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๐ ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลว. ๒๒ ส.ค.๕๕ แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๑ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๓๘ ลว. ๓ ก.ย.๕๕ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๒ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๔๗ ลว. ๕ ก.ย.๕๕ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๓ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๑๙ ลว. ๑๙ ต.ค.๕๕ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๔ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๔ ลว. ๒๒ ม.ค.๕๖ ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๕ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๔๔๗๕ ลว. ๑๙ ก.พ.๕๖ การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๖ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๗๙ ลว. ๒๗ ก.พ.๕๖ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๗ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลว. ๘ มี.ค.๕๖ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๘ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลว. ๒๒ เม.ย.๕๖ การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๒๙ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๑๗๙ ลว. ๑๔ พ.ค.๕๖ แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๐ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๘๑ ลว. ๑๕ พ.ค.๕๖ ซ้อมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๑ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๕๐ ลว. ๒๒ พ.ค.๕๖ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๒ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๑ ลว. ๑๗ ก.ย.๕๖ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๓ ด่วนที่สุด ที่ (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๙๘ ลว. ๒๘ ต.ค.๕๖ การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๔ ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๑๓๒ ลว. ๒๕ พ.ย.๕๖ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๕ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕ ลว. ๘ ม.ค.๕๗ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๖ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๐๐๒๙ ลว. ๒๗ ม.ค.๕๗ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๗ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕๖ ลว. ๒๑ มี.ค.๕๗ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๘ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๑ ลว. ๓๐ มิ.ย.๕๗ การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๓๙ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๒๕ ลว. ๓๑ ต.ค.๕๗ หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๗๖ ลว. ๒๗ พ.ย.๕๗ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๑  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๒ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๑ ลว. ๑๔ ม.ค.๕๘ การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.พ.๕๘ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๔ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕๐ ลว. ๑๑ ก.พ.๕๘ ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๕ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๖๓ ลว. ๒๓ ก.พ.๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๖ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๖๔ ลว. ๒๓ ก.พ.๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๗ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๐๑ ลว. ๑๓ มี.ค.๕๘ ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๘ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๗ ลว. ๒๓ มี.ค.๕๘ แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๔๙ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๐ ลว. ๑ เม.ย.๕๘ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๕๐ ลว. ๑๐ เม.ย.๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๑ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๘ ลว. ๗ พ.ค.๕๘ การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๒ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๙ ลว. ๗ พ.ค.๕๘ ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๓ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๘๘ ลว. ๒๗ พ.ค.๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๔ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๑๓ ลว. ๒๓ มิ.ย.๕๘ ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ภายหลังการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๕ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๖๘ ลว. ๓ ก.ค.๕๘ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๖ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๕ ลว. ๒๐ ก.ค.๕๕ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๗ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๘๐ ลว. ๒๓ ก.ค.๕๘ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๘ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๘ ลว. ๒๔ ก.ค.๕๘ ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๕๙ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๘๓ ลว. ๑๓ ส.ค.๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙ ลว. ๒๘ ส.ค.๕๘ การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๑ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว. ๑๕ ต.ค.๕๘ การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๒ แนวทางปฏิบัติการใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ และด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลว. ๑๕ ต.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๓ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๒๓ ลว. ๒๙ ต.ค.๕๘ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๔ ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๔/๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๕ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๙ ลว. ๒๖ พ.ย.๕๘ การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๖ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๙๕ ลว. ๘ ธ.ค.๕๘ การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๗ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕๐๙ ลว. ๒๔ ธ.ค.๕๘ ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๘ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๘ ลว. ๑๔ ม.ค.๕๙ การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่ำน้ำมันเพิ่มเติม
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๖๙ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๕ ลว. ๒๑ มี.ค.๕๙ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๗๐ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๙๕ ลว. ๒๔ มี.ค.๕๙ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๗๑ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๘๔/๒๕๕๘ ลว. ๑๒ พ.ย.๕๘ มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
RFD๙(๘) -๔-๑๑-๐๗๒ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๘๑/๒๕๕๘ ลว. ๑๒ พ.ย.๕๘ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
RFD๙(๘) -๔-๑๒-๐๐๑ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๗๗๖ ลว. ๑๑ ธ.ค.๕๘ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๑๒-๐๐๒ แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๓) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๑ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๔๒๕ ลว. ๙ ก.พ.๕๙ รายงานขอซื้อขอจ้างอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ บรรจุ ๘+๑ นัด จำนวน ๔๔๕ กระบอก และกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๑๖,๙๑๕ นัด ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๒ ทส ๑๖๐๕.๒๒/พิเศษ ลว. ๙ ธ.ค.๕๘ ผลการสอบราคางานซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๓ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๑๒๖ ลว. ๒๕ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างเรือตรวจการประเภทเรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ ๑ ลำ
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๔ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๑๑๘ ลว. ๒๕ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อและการจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๕ วัตต์ จำนวน ๒๙๕ เครื่อง, เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๒๕ วัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่อง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๔๐ วัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๕ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๑๑๐ ลว. ๒๘ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๕๙ เครื่อง
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๖ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๐๕๒ ลว. ๙ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จำนวน ๑๓๙ เครื่อง
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๗ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๐๕๓ ลว. ๙ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๕๙ คัน และจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๘ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๐๓๘ ลว. ๔ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างตู้เซฟนิรภัยเก็บอาวุธปืน จำนวน ๒๙ ตู้
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๐๙ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๑๐๓๑ ลว. ๓ พ.ย.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิเซล จำนวน ๕๙ ตัว โดยวิธีสอบราคา
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๐ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๙๒๓ ลว. ๑ ต.ค.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๑ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๙๒๕ ลว. ๑ ต.ค.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๒ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๙๒๔ ลว. ๑ ต.ค.๕๘ รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิล สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๓ ทส ๑๖๐๐.๘/๓๒๙ ลว. ๑๘ ก.ย.๕๘ ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๕๒๐ ลว. ๒๖ ต.ค.๕๘ ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๕ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๓๙๙๘ ลว. ๑๓ ต.ค.๕๘ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๖ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๗๖๐ ลว. ๑๖ ต.ค.๕๘ ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๗ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๕๒๐ ลว. ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๘ ทส ๑๖๐๑.๗/๓๙๕ ลว. ๑๑ มี.ค.๕๙ ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและบริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี)
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๑๙ ทส ๑๖๐๑.๗/๒๓๑ ลว. ๑๒ ก.พ.๕๙ ขออนุมัติจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญผ่านสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีสอบราคา
RFD๙(๘) -๔-๑๓-๐๒๐ ทส ๑๖๐๑.๗/๑๕๓๔ ลว. ๑๑ พ.ย.๕๘ การจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีสอบราคา
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๑ ทส ๑๖๐๑.๗/๑๕๘๖ ลว. ๒๗ พ.ย.๕๘ รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๒ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/๓๐๔ ลว. ๒๖ ก.พ.๕๙ รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญผ่านสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๓ ทส ๑๖๐๑.๗/๔๖๔ ลว. ๒๕ มี.ค.๕๙ รายงานผลการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและบริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี)
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๔ ทส ๑๖๐๐.๘/๓๓๐ ลว. ๑๘ ก.ย.๕๘ อนุมัติสั่งจ้าง (รายงานผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน)
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๕ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๖๓๕ ลว. ๑ เม.ย.๕๙ ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๖ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๔๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๕๙ ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๗ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๒๒๙ ลว. ๒ ก.พ.๕๙ ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
RFD๙(๘) -๔-๑๔-๐๐๘ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๒/๒ ลว. ๔ ม.ค.๕๙ ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันรักป่าและควบคุมไฟป่า)
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘)
RFD๙(๘) -๔-๑๕-๐๐๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักบริหารกลาง)
RFD๙(๘) -๔-๑๕-๐๐๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักกฎหมาย)
RFD๙(๘) -๔-๑๕-๐๐๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (สำนักด่านป่าไม้)
RFD๙(๘) -๔-๑๕-๐๐๔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (แบบ สขร.๑) (กลุ่มตรวจสอบภาย)
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
RFD๙(๘) -๔-๑๖-๐๐๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๑๗-๐๐๑ ทส ๑๖๑๒.๑/๒๐๔๐๓ ลว. ๑ ธ.ค.๕๘ รายงานการตรวจสอบการตรวจรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักด่านป่าไม้ ส่งถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง.
-ไม่มีข้อมูล-
การให้บริการประชาชน
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) เอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
๑) การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร
๒) การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
๓) การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้
๔) การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๕) การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด)
๖) การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
๗) การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
๘) การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
๙) การออกหนังสือรับรองผลิตไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณียื่นคำขอที่สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
๑๐) การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด)
๑๑) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
๑๒) การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณียื่นคำขอที่สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่ามไม้
๑๓) การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
๑๔) การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
๑๕) การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๑๖) การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
๑๗) การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่กรุงเทพมหานคร)
๑๘) การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหนคร
๑๙) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒๐) การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒๑) การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๒๒) การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๒๓) การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
๒๔) การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อทำเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
๒๕) การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๒๖) การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๒๗) การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
๒๘) การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
๒๙) การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
๓๐) การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๓๑) การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๓๒) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตามมาตรา ๑๖) (ส่วนภูมิภาค)
๓๓) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตามมาตรา ๑๗) (ส่วนภูมิภาค)
๓๔) ระเบีบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตามมาตรา ๒๐) (ส่วนภูมิภาค)
๓๕) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
๓๖) การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
๓๗) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่ เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร
๓๘) การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
๓๙) การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร
๔๐) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค
๔๑) การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค
๔๒) การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค
๔๓) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือขึ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
๔๔) การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)
๔๕) การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อทำเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)
๔๖) การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ)
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) www.info.go.th
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๒๓-๐๐๑ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๕/ว ๑๐๔๐๔ ลว. ๗ ก.ค.๕๙ รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
RFD๙(๘) -๔-๒๔-๐๐๑ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
RFD๙(๘) -๔-๒๔-๐๐๒ สรุปแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักจัดการป่าชุมชน)
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
RFD๙(๘) -๔-๒๕-๐๐๑ คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้
(๖) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
RFD๙(๘) -๔-๒๖-๐๐๑  ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๕/ว ๑๐๔๐๔ ลว. ๗ ก.ค.๕๙ รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
RFD๙(๘) -๔-๒๗-๐๐๑ ทส ๑๖๐๐.๘/๔๒๗ ลว. ๑๖ ธ.ค.๕๘ รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การบริหารงานของหน่วยงาน
(๑) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
RFD9(8)-4-31-001 – โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
RFD9(8)-4-32-001 – วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมป่าไม้
(๓) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
RFD9(8)-4-33-001 – แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมป่าไม้
(ไฟล์ ๑)(ไฟล์ ๒)(ไฟล์ ๓)
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
RFD9(8)-4-34-001 – คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมป่าไม้
(๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
RFD9(8)-4-35-001 – คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
RFD9(8)-4-36-001  – – รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Report 2015)
RFD9(8)-4-36-002 – รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)
การบริหารงบประมาณ
(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
RFD๙(๘) -๔-๔๑-๐๐๑ – แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ (ฉบับสมบูรณ์)(ไฟล์ ๑)(ไฟล์ ๒)(ไฟล์ ๓)
RFD๙(๘) -๔-๔๑-๐๐๒ – รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๔๑-๐๐๓ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๗๓๐๐ ลว. ๘ ต.ค.๕๘ – ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
RFD๙(๘) -๔-๔๓-๐๐๑ ด่วนที่สุด ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๓๐๔ ลว. ๒๖ ม.ค.๕๙ – การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
RFD๙(๘) -๔-๔๓-๐๐๒ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๖๖ ลว. ๑๖ ก.พ.๕๙ – การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
RFD๙(๘) -๔-๔๓-๐๐๓ ด่วนที่สุด ทส ๑๖๐๖.๒๔/๓๘๔๒ ลว. ๙ มี.ค.๕๙ – การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๔๓-๐๐๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๘/๔๑๙ ลว. ๓ ธ.ค.๕๘ – รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๔๔-๐๐๑ – รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.
RFD9(8)-4-45-001 – เนื่องจากเอกสารเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง
การบริหารงานบุคคล
(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
RFD๙(๘) -๔-๕๑-๐๐๑ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๕ ลว. ๑๑ ธ.ค.๕๑ – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
RFD๙(๘) -๔-๕๑-๐๐๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
(๒) รายงานการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
RFD๙(๘) -๔-๕๒-๐๐๑ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๗๖๙๒ ลว. ๕ มิ.ย.๕๗ – การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๕๓-๐๐๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างของกรมป่าไม้
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
RFD9(8)-4-54-001 ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/๗๙๒๗ ลว. ๑๕ พ.ค.๕๘ – หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรกรมป่าไม้เพื่อเป็น “SMART Forester”
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๕๕-๐๐๑ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๗๖๕ ลว. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ – ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้
RFD๙(๘) -๔-๕๕-๐๐๒ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๔๒๕๐ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ – การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
RFD9(8)-4-56-001 ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว๑๕๕๔๘ ลว. ๙ ก.ย.๕๘ – รายชื่อบุคลากรกรมป่าไม้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “SMART Forester” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๖๑-๐๐๑ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๔๘๖๑ ลว. ๒๙ มี.ค.๕๙ – แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๖๑-๐๐๒ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๙๗๕๔ ลว. ๓๐ ธ.ค.๕๗ – แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
RFD๙(๘) -๔-๖๑-๐๐๓ – ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี ๒๕๕๘
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๖๒-๐๐๑ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๓๑๔ ลว. ๒๓ ธ.ค.๕๘ – รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
RFD๙(๘) -๔-๖๒-๐๐๒ ทส ๑๖๐๐.๘/๓๓๕ ลว. ๒๔ ก.ย.๕๘ – แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๖๒-๐๐๓ ทส ๑๖๐๐.๘/๑๗ ลว. ๑๕ ม.ค.๕๙ – รายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
RFD๙(๘) -๔-๖๒-๐๐๔ ทส ๑๖๐๐.๘/๑๘๕๗๘ ลว. ๓๐ ต.ค.๕๘ – สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
RFD๙(๘) -๔-๖๒-๐๐๕ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๙๑๑๔ – รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
RFD๙(๘) -๔-๖๓-๐๐๑ – รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Report 2015)
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง. หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
RFD๙(๘) -๔-๖๔-๐๐๑ – รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแนวทางของเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (คลิกดาวน์โหลด)