คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารกิจกรรม

อบรมในโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จัดการฝึกอบรมในโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มรีสอร์ท ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในพิธีเปิด ราษฎรผู้เข้าอบรมจาก ม.๕,๖,๘,๑๑ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน ๑๐๐ คน