แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน)


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนอำนวยการ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่วนโครงการพระราชดำริ

ส่วนจัดการป่าชุมชน