หนังสือเวียน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อขอเบิกเงินจากกรมป่าไม้

»เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง

»เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซื้่่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพื่มเติม)

»เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖๑

»เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน)

»เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๓ คัน