หนังสือเวียน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเลื่อนวันจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” และติดตามระบบสารสนเทศของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

»เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกัมกับการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

»เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดเตียมพื้นที่โครงการป่าในเมืองสวนป่าพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

»เรื่อง แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒