หนังสือเวียน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง. ๒๔๑ )
»เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฎิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔)และโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่๔(กันยายน ๒๕๖๑)
»เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (cqrruptiqn perceptiqn lnde : cpl)

หนังสือเวียน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง รายงานการตรวจสอบติดตามแผนผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
»เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต