หนังสือเวียน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๒ (ปม.๑-๒) กิจกรรมโครงการเพื่มศํกยภาพงานเพาะชำกล้าไม้
»เรื่อง การมอบแนวทางการการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ปลัดกระทรวงฯ (นายวิจารย์ สิมาฉายา)
»เรื่อง ปฎิทินการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่๑ (Project and Progress Reviews)