หนังสือเวียน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง
»เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมเพื่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้
»เรื่อง งบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือเวียน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ “การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม”
»เรื่อง (แก้ไข) ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน