หนังสือเวียน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”
»เรื่อง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๕ หลักสูตร รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ ๓
»เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและขอเชิญประชุมประจำเดือน
»เรื่อง การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและเพื่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑