หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

»เรื่อง แนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

»เรื่อง ม.ล สุภาศรี สุรัสวดี มารดาของนายชลธิศ สุรัสวดี ถึงแก่กรรม
»เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “แข่งจักรยานสานความสามัคคีตำบลเจริญธรรม” ปี ๒๕๖๑

หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
»เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการในปฎิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์