หนังสือเวียนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓


หนังสือเวียนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


»เรื่อง เร่งรัด ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน
»เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบ ง .๒๔๑)
»เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง