หนังสือเวียน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง
»เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
»เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
»เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
»เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑