หนังสือเวียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


»เรื่ือง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง
»เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
»เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม ป.ย.ป.ทส.)
»เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
»เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
»เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
»เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
»เรื่อง ขอหารือข้อปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑